Informatie over de vorige crowdfunding.

De intentie van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter is om de Wierdense gemeenschap te laten profiteren van ons zonnepark. Daarom willen wij inwoners van de gemeente Wierden in de gelegenheid stellen om te participeren met een aantrekkelijke rentevergoeding.
Het park is voor 85% gefinancierd door de bank en oorspronkelijk voor 15% door investeringsmaatschappij Sunwatt BV. Met Sunwatt is afgesproken dat circa de helft van hun aandeel na de bouw mocht worden aangeboden voor crowdfunding.
Wij zijn zeer gelukkig met deze constructie. Sunwatt maakte het met risicodragend kapitaal mogelijk om het park te realiseren en het bood u de mogelijkheid om op een later moment te participeren.
Het voordeel hiervan is dat u kon instappen toen het park gebouwd was. Er is dan geen sprake meer van bouwrisico’s en we hebben de zekerheid dat er stroom wordt geproduceerd.
Het is voor de stichting comfortabel dat we voor de financiering van het zonnepark niet afhankelijk zijn van crowdfunding. Toch willen wij u graag de mogelijkheid bieden om deel te nemen zodat u ook kunt profiteren van de opbrengsten van de Wierdense groene stroom.

Hoe is het geregeld?
We hebben gekozen voor het lage instapbedrag van 450 euro om zoveel mogelijk inwoners in de gelegenheid te stellen om mee te doen.
Voor de crowdfunding was circa € 300.000 beschikbaar. U kunt ons geld lenen met 3 verschillende looptijden, te weten 5, 10 en 15 jaar. Voor elke looptijd kennen we een maximum doelbedrag van circa € 100.000.
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een bedrag te storten op naam van uw (klein)kinderen. Voor de uitvoering hebben we gebruik gemaakt van de diensten van Greencrowd.
Inwoners van de gemeente Wierden hebben voorrang bij de inschrijving. Alleen als doelbedragen niet worden gehaald met eigen bewoners kunnen mensen buiten Wierden participeren.

Wij willen u erop wijzen dat het uitgeleende bedrag gedurende de looptijd vast staat en u daar niet over kunt beschikken.

U kunt ook sparen voor uw (klein)kinderen
Wij zouden het mooi vinden als uw (klein)kind al op jonge leeftijd betrokken raakt bij het zonnepark en zich spelenderwijs bewust wordt van een duurzame wereld. Inleg en rente worden in één keer uitgekeerd in de maand van zijn/haar achttiende verjaardag. Ook wordt rente op rente vergoed.

Uw storting komt op naam van uw (klein)kind en wordt door de belastingdienst gezien als een schenking waarop het schenkingsrecht van toepassing is.
Houd hierbij rekening met het volgende:
– U mag een kind dit jaar maximaal € 5.320 belastingvrij schenken.
– U mag een kleinkind dit jaar maximaal € 2.129 belastingvrij schenken.
– De schenkingen tellen mee in het vermogen van uw kinderen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor hun vermogensbelasting, uitkering of zorg- en huurtoeslag van zichzelf of hun ouders.

Rekenvoorbeeld voor een lening ten gunste van de (klein)kinderen:
U betaalt vanaf uw eigen rekening een bedrag (schenking) voor uw (klein)kind van € 450. U geeft ook het banknummer van dit (klein)kind op als begunstigde. In de maand dat hij/zij 18 wordt zal het hele gegroeide bedrag worden betaald met een rente van 3,5%. Voor een 10-jarig kind is de looptijd dus 8 jaar. Hij/zij krijgt dan € 592,56 op de bankrekening.

In principe is deze participatiemogelijkheid eenmalig voor dit project. Als de doelbedragen dit jaar niet worden gehaald openen we in 2018 mogelijk een nieuwe ronde waarbij u opnieuw gebruik kunt maken van de jaarlijkse belastingvrijstelling.

Welke zekerheden en risico’s zijn er?
Natuurlijk wilt u weten of het safe is om geld uit te lenen voor ons zonnepark. Daarom is het belangrijk om u inzicht te geven in de mogelijke risico’s.
– Onze exploitatiebegroting laat de komende 15 jaar een positief bedrijfsresultaat zien. De belangrijkste pijlers zijn de SDE-subsidie voor 15 jaar en de opbrengst van onze groene stroom.
– Het technisch ontwerp voldoet aan alle kwaliteitseisen. De bank heeft dit laten toetsen door een expertisebureau.
– Wij hebben garanties van de hoofdaannemer en leveranciers.
– Wij zijn verzekerd tegen schade en productieverlies.
– Er zijn geen bouwrisico’s meer.
– Ons vertrouwen in Greencrowd. Het is een informele vereniging zodat de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn in het geval er problemen ontstaan. Zij hebben hier bewust voor gekozen om zo te laten zien dat zij persoonlijk garant durven te staan.
– Uw geld wordt gestort op een derdengeldrekening waar Greencrowd niet aan kan komen.
– Wij hebben met Greencrowd voorzieningen getroffen om de continuïteit te verzekeren in het geval Greencrowd in de problemen komt.

Dit zijn allemaal zaken die de bank heeft getoetst in een worst-case scenario. Banken willen alle risico’s uitsluiten en zij vinden ons project solide genoeg om ons een bedrag van circa 3,4 miljoen euro te lenen.
Naast de lening van de bank heeft Sunwatt € 600.000 risicodragend kapitaal ingebracht.
Daarvan willen we de helft omzetten in leningen van bewoners van Wierden.
Er blijft dus circa € 300.000 risicodragend kapitaal in de BV. Mochten er onverhoopt financiële problemen ontstaan dan loopt Sunwatt dus als eerste risico. U mag ervan uitgaan dat Sunwatt ook een degelijke risicoanalyse heeft gemaakt.
Wij verwijzen u ook naar de risicoanalyse van Greencrowd.

Wij hebben er dus alles aan gedaan om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten. Toch kunnen er onvoorziene calamiteiten optreden. Het is goed dat u zich hiervan bewust bent. Garanties voor het leven kunnen wij helaas niet bieden. Op de inschrijfsite van Greencrowd komt alle (risico)informatie bij elkaar te staan.

Controle
Jaarlijks wordt de boekhouding van De Groene Weuste BV gecontroleerd door de accountant (Cijfermeester). Het bestuur van de Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter krijgt het jaarverslag ter controle. Ook de bank controleert deze cijfers en geeft daarna toestemming om eventuele winst te verdelen onder de aandeelhouders Sunwatt BV en Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. Deelnemers kunnen ook dit jaarverslag toegestuurd krijgen of inzien.